REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PALEOCATERING24.PL

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług, świadczonych przez Paleocatering24.pl – marki Wyższej Szkoły Rehabilitacji, prowadzącej działalność gospodarczą przy ul. Kasprzaka 49 w Warszawie 01-234, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod NIP 527-25-51-490, REGON 140942044, zwanym dalej Paleocatering24.pl.
 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

§2
DEFINICJE

 • Usługi
  • informowanie o Diecie PALEO, przyjmowanie Zamówień, przygotowanie i dostarczanie przez Paleocatering24.pl posiłków w zestawach dziennych – w ramach tzw. cateringu dietetycznego
 • Klient
  • Pełnoletnia osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy, korzystająca z Usług

§3
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest Usługa/Usługi w wybranym przez Klienta, jednym z poniższych Planów PALEO:
  1. PALEO NA START
  2. Zestaw 5 dni PALEO
  3. Zestaw 7 dni PALEO
  4. Zestaw 10 dni PALEO
  5. Zestaw 21 dni PALEO
  6. Zestaw 30 dni PALEO
  7. Zestaw PALEO +
 2. Codzienny Zestaw PALEO z oferty Paleocatering24.pl to 4 pełnowartościowe posiłki – śniadanie, przekąska, obiad, kolacja. Dieta PALEO zakłada nieliczenie kalorii, tylko dbanie o jakość produktów, z których przygotowywane są posiłki – dlatego informacje o przybliżonej kaloryczności zestawów podawane są na życzenie Klienta.
 3. Dla Klientów potrzebujących zwiększonej dawki energii / trenujących sport – przewidziany jest Zestaw PALEO+ (Zestaw dzienny + dodatkowy obiad) – 5 posiłków dziennie: śniadanie, przekąska, 2 x obiad, kolacja.
  Dopłata dzienna do zestawu Paleo + jest naliczana indywidualnie uwzględniając potrzeby klienta.
 4. Menu znajdujące się na stronie internetowej www.paleocatering24.pl jest przykładowe i uzależnione od sezonowości niektórych produktów wykorzystywanych do przygotowywania Zestawów PALEO.
  Zastrzegamy sobie prawo do zmiany menu.
 5. Każdy z posiłków dostarczany jest w szczelnie zamkniętych pojemnikach, opatrzonym samoprzylepną etykietą, zawierającą informację o producencie, rodzaju posiłku i terminie przydatności do spożycia. Zestawy pakowane są w opakowaniu zbiorczym – torbie papierowej z logo Paleocatering24.pl wraz z danymi Klienta takimi jak imię, nazwisko, adres dostawy. Do każdego Zestawu dołączane jest Menu właściwe dla danego Zestawu, które przypinane jest do torby.
 6. Ceny poszczególnych Zestawów PALEO, obowiązujące w dniu złożenia danego Zamówienia określone są w cenniku Paleocatering24.pl dostępnym pod adresem www.paleocatering24.pl (zakładka – CENNIK / ZAMÓW DIETĘ)
 7. PALEO NA START to jednodniowy zestaw testowy pozwalający Klientowi sprawdzić jak smakuje dieta Paleocatering24.pl. Jest to taki sam Zestaw posiłków, jaki otrzymują inni Klienci danego dnia – lecz w niższej, testowej cenie.
 8. Klient ma prawo skorzystać z zestawu PALEO NA START tylko jeden raz.

§4
ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienie Usług następuje poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji przez osobę, zamierzającą skorzystać z Usług („Zamawiający”):
  1. poprzez formularz, dostępny pod adresem www.paleocatering24.pl – zakładka – CENNIK / ZAMÓW DIETĘ lub zakładka PALEO NA START – dostępność: 24h / dobę.
  2. mailowo poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: zamowienia@paleocatering24.pl – dostępność: 24h / dobę.
  3. Telefonicznie ze zwrotnym mailowym potwierdzeniem pod nr telefonu 668 699 920 – dostępność: PN – PT / 8:00 – 20:00 w weekendy 10:00- 18:00
 2. Zamówienie uważane jest za złożone z chwilą otrzymania przez Zamawiającego potwierdzenia jego otrzymania za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, zawierającego: dane Klienta, wybrany wariant diety, adres dostawy, daty i godziny poszczególnych dostaw i inne istotne dla danego Zamówienia informacje.
 3. Dostępne formy kontaktu to kontakt telefoniczny oraz mailowy.
  Nie akceptujemy kontaktu za pośrednictwem SMS.
 4. Zamówienia dostarczane są w dni robocze oraz w soboty w godz. 3:00 – 8:00 pod adres wskazany przez Zamawiającego.
 5. Zamówienia będą realizowane od drugiego dnia następującego po dacie złożenia zamówienia np.:
  • zamówienie złożone w niedzielę będzie realizowane we wtorek – 3:00 – 8:00 rano.
 6. Warunkiem koniecznym do realizacji Zmówienia jest dostarczenie do godz. 12:00 dnia poprzedzającego dostawę, potwierdzenia płatności na adres: zamowienia@paleocatering24.pl
 7. Godzina 12:00 w wyżej wymienionym punkcie jest terminem niepodważalnym i nieprzekraczalnym.
 8. Klient podczas składania Zamówienia zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych, adresu do dostawy Zestawów PALEO wraz z informacjami dodatkowymi dot. dostępu do wskazanego adresu
  (np. kod dostępu) oraz numeru telefonu.
 9. Zamawiający może zamówić Dietę PALEO z wyłączeniem niektórych produktów – tzw. PALEO Spersonalizowane. Przyjęcie takiego Zamówienia musi być potwierdzone mailem zwrotnym, a informacje odnośnie eliminacji danych składników z posiłków muszą być przesłane za pośrednictwem strony Paleocateing24.pl – zakładka: CENNIK / ZAMÓW DIETĘ – akapit: UWAGI
 10. Poza informacjami, wymaganymi standardowo podczas składania Zamówienia, Zamawiający zobowiązany jest poinformować Paleocatering24.pl o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, w tym alergiach pokarmowych i innych chorobach lub dolegliwościach, wymagających eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów.
 11. Przyjęcie i zrealizowanie Zamówienia – także z uwzględnieniem informacji, o których mowa w ust. 10 i 11 powyżej, nie stanowi przyjęcia odpowiedzialności Paleocatering24.pl za ewentualne niekorzystne samopoczucie Zamawiającego, lub negatywną reakcję organizmu na zestaw składników – w szczególności z powodu braku wiedzy o pozostałych przyjmowanych przez Klienta płynach i produktach.

§5
PŁATNOŚĆ ZA ZAMÓWIENIE

 1. Zamawiający zobowiązany jest dokonać płatności za Zamówienie do godziny 14:00 na 1 dzień roboczy przed jego realizacją na wskazany w potwierdzeniu Zamówienia rachunek bankowy. Potwierdzenie dokonanej płatności należy przesłać na adres: zamowienia@palocatering24 – stanowi to podstawę do realizacji Zamówienia.
 2. Za dzień płatności uważany jest dzień uznania rachunku bankowego Klienta kwotą należności za dane Zamówienie.
 3. Paleocatering24.pl uprawniony jest do wstrzymania się z realizacją Zamówienia do chwili „fizycznego” wpływu przelewu na wskazany w potwierdzeniu zamówienia rachunek bankowy.
  W razie skorzystania z tego uprawnienia – Paleocatering24.pl. jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu stosownej informacji drogą telefoniczną lub mailową.

§6
DOSTAWA

 1. Dostawy Zestawów PALEO są realizowane codziennie – w dni robocze oraz w soboty – w godz. 3:00 – 8:00.
 2. W przypadku weekendów catering dostarczany jest w sobotę – od razu na dwa dni (na sobotę i na niedzielę). Istnieje możliwość zamówienia cateringu tylko na sobotę.
 3. Dostawy nie są realizowane w niedziele i święta oraz dni wolne od pracy.
 4. W przypadku świąt, dni ustawowo wolnych od pracy oraz „długich weekendów” Paleocatering24.pl może planować dostawy w innym systemie niż standardowo – informując i uzgadniając odpowiednio wcześniej zmiany z Klientem.
 5. Klient ma możliwość podania preferowanych godzin dostarczenia Zamówienia. Dostawca zastrzega sobie możliwość dostawy Zamówienia w innych godzinach niż preferowane przez Klienta, zachowując przedział czasowy 3:00- 8:00
 6. W razie nieodebrania przez Klienta Zamówienia spowodowanego okolicznościami nie zgłoszonymi do godz.12:00 dnia poprzedzającego Dostawę, bądź błędnie podanymi szczegółami adresowymi dostawy, przedmiot Zamówienia uważa się za skutecznie doręczony. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zamówienie – w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia.
 7. W sytuacji wystąpienia czynników niezależnych i nie wynikających z winy Paleocatering24.pl (np. warunki atmosferyczne, decyzje służb państwowych itp.), powodujących utrudnienie lub uniemożliwienie dostawy, Paleocatering24.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Zestawu, a Klientom nie przysługuje możliwość złożenia reklamacji, rekompensata
  ani odszkodowanie.

§7
ZMIANA I ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

 1. Klient uprawniony jest do zmiany Zamówienia w części dotyczącej: terminów poszczególnych dostaw i adresu dostawy. Zmianę uważa się za dokonaną z chwilą otrzymania przez Klienta od Paleocatering24.pl wiadomości zawierającej jej potwierdzenie.
 2. Klient uprawniony jest do anulowania Zamówienia w wybranym przez siebie dniu – nie później niż  na 2 dni przed planowaną datą anulowania zamówienia.
 3. O chęci anulowania Zamówienia w danym dniu Klient zobowiązany jest poinformować Paleocatering24.pl telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem: zamowienia@paleocatering24.pl
 4. Zamówienie ulega wydłużeniu o taką ilość dni – na jaką Klient anulował dostawy. Anulowane Zamówienie można wykorzystać w terminie 30 dni od dnia anulowania.
 5. Klientowi przysługuje prawo anulowania całości Zamówienia przed pierwszą dostawą i domagania się z tego tytułu zwrotu 100% należności.
 6. Klientowi przysługuje prawo anulowania części Zamówienia i domagania się z tego tytułu zwrotu 50% należności za pozostałą część do wykorzystania.
 7. W przypadku zmniejszenia liczby dni w Planie PALEO Klientowi przysługuje prawo zwrotu 50% różnicy w cenie między zestawami.
 8. W przypadku zwiększenia liczby dni w Planie PALEO w trakcie trwania Zamówienia – Klient zobowiązany jest dokonać dopłaty do godz. 14:00 dnia poprzedzającego dostawę – różnicę cenową między Planami.

§8
REKLAMACJE

 1. W razie niezgodności przedmiotu Zamówienia lub sposobu jego realizacji ze złożonym Zamówieniem lub niniejszym Regulaminem, Klient uprawniony jest do złożenia Reklamacji („Reklamacja”) w terminie 3 dni roboczych od realizacji Zamówienia. Zgłoszenia „Reklamacji” po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.
 2. Reklamacja winna zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem: zamowienia@paleocatering24.pl
 3. Reklamację uważa się za złożoną z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Reklamacji.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona nie później niż w przeciągu 7 dni od daty otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji.
 5. W razie uwzględnienia przedmiotu Reklamacji Paleocatering24.pl poinformuje Klienta poprzez kontakt telefoniczny lub e-mailowy o możliwości wymiany przedmiotu Zamówienia bądź rekompensaty za niewywiązanie się z przedmiotu Zamówienia. W razie stwierdzenia przez Paleocatering24.pl, iż Reklamacja jest niezasadna – w szczególności z uwagi na zgodność przedmiotu Reklamacji z Zamówieniem – Paleocatering24.pl. poinformuje Klienta o fakcie nieuwzględnienia Reklamacji w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze – przedstawiając stosowne uzasadnienie.
 6. W razie nieuwzględnienia Reklamacji zgodnie z ust. 5 powyżej i brakiem możliwości dostarczenia Klientowi będącego przedmiotem wymiany Zamówienia – z przyczyn leżących po stronie Klienta lub niezwrócenia przez Klienta w nienaruszonym stanie reklamowanego Zestawu przedstawicielowi (kurierowi) Paleocatering24.pl., który dostarczył Klientowi Zestaw celem wymiany,. należna będzie kwota odpowiadająca wartości dostarczonych Klientowi Zestawu zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem Paleocatering24.pl.

§9
POLITYKA PRYWATNOŚCI

Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie rejestracji zamówienia są gromadzone i przechowywane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Dane te nie będą użyczane, ani udostępniane osobom trzecim i będą przetwarzane i przechowywane wyłącznie w celach realizacji zamówienia i celach marketingowych. Administratorem danych jest Paleocatering24.p -marka Wyższej Szkoły Rehabilitacji, prowadzącej działalność gospodarczą przy ul. Kasprzaka 49 w Warszawie 01-234, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod NIP 527-25-51-490, REGON 140942044. Dostęp Klienta do swoich danych osobowych oraz zmiana lub poprawienie jest prawem Klienta i można tego dokonać poprzez kontakt telefoniczny lub e-mailowy z Paleocatering24.pl. Podanie swoich danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania zrealizowanie zamówienia będzie utrudnione lub niemożliwe według oczekiwań Klienta.

Życzymy SMACZNEGO PALEO